Ống gen cách nhiệt Superlon 

 

XỐP BẢO ÔN SUPERLON DẠNG ỐNG

 

Qui cách: Dài 183cm/ ống

Đường kính: Từ d6 đến d165

Độ dày ống: 10mm/ 13mm/ 19mm/ 25mm/ 32mm/ 38mm

Xuất xứ: Superlon Malaysia

BẢNG GIÁ ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON

Stt Sản Phẩm Quy Cách & Đơn Vị Tính
Đường Kính Ống Độ Dày ĐƠN GIÁ  (VNĐ/ỐNG) Đóng Thùng
Ống / Thùng ĐVT
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA-  DÀY 10MM        
1 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 6 10mm          8.400 156 Ống
2 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 10 10mm          9.400 120 Ống
3 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 13 10mm        12.000 100 Ống
4 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 16 10mm        13.800 90 Ống
5 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 19 10mm        14.600 72 Ống
6 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 22 10mm        15.800 64 Ống
7 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 25 10mm        17.500 56 Ống
8 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 28 10mm        18.400 49 Ống
9 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 35 10mm        25.000 36 Ống
10 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 42 10mm        30.800 30 Ống
11 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 48 10mm        34.400 28 Ống
12 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 54 10mm        38.400 21 Ống
13 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 60 10mm        42.100 20 Ống
14 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 76 10mm        53.000 18 Ống
15 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 89 10mm        58.800 16 Ống
16 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 114 10mm      135.000 14 Ống
17 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 140 10mm      166.300 10 Ống
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA-  DÀY 13MM        
1 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 6 13mm        11.900 110 Ống
2 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 10 13mm        13.800 90 Ống
3 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 13 13mm        16.300 72 Ống
4 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 16 13mm        19.800 63 Ống
5 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 19 13mm        21.600 56 Ống
6 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 22 13mm        24.300 48 Ống
7 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 25 13mm        26.900 42 Ống
8 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 28 13mm        29.400 36 Ống
9 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 35 13mm        34.100 30 Ống
10 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 42 13mm        45.000 25 Ống
11 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 48 13mm        51.300 20 Ống
12 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 54 13mm        57.500 20 Ống
13 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 60 13mm        65.000 18 Ống
14 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 76 13mm        80.000 12 Ống
15 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 89 13mm        92.500 12 Ống
16 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 114 13mm      187.500 12 Ống
17 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 140 13mm      212.500 8 Ống
18 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 165 13mm      225.000 8 Ống
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA-  DÀY 19MM        
1 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 6 19mm        22.500 49 Ống
2 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 10 19mm        26.300 42 Ống
3 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 13 19mm        30.000 36 Ống
4 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 16 19mm        35.000 36 Ống
5 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 19 19mm        37.500 30 Ống
6 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 22 19mm        41.300 25 Ống
7 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 25 19mm        47.500 20 Ống
8 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 28 19mm        52.500 20 Ống
9 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 32 19mm        57.500 20 Ống
10 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 35 19mm        61.300 16 Ống
11 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 42 19mm        71.300 16 Ống
12 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 48 19mm        83.800 15 Ống
13 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 54 19mm        92.500 12 Ống
14 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 60 19mm      106.300 12 Ống
15 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 76 19mm      135.000 8 Ống
16 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 89 19mm      150.000 8 Ống
17 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 114 19mm      300.000 6 Ống
18 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 140 19mm      337.500 6 Ống
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA-  DÀY 25MM        
1 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 10 25mm        46.300 30 Ống
2 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 13 25mm        53.800 24 Ống
3 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 16 25mm        60.000 20 Ống
4 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 19 25mm        66.300 20 Ống
5 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 22 25mm        73.800 18 Ống
6 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 28 25mm        82.500 16 Ống
7 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 35 25mm        96.300 12 Ống
8 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 42 25mm      110.000 12 Ống
9 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 48 25mm      122.500 10 Ống
10 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 54 25mm      147.500 9 Ống
11 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 60 25mm      152.500 9 Ống
12 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 76 25mm      187.500 8 Ống
13 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 89 25mm      225.000 6 Ống
14 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 114 25mm      400.000 4 Ống
15 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 140 25mm      475.000 3 Ống
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA-  DÀY 32MM        
1 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 16 32mm      102.500 12 Ống
2 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 19 32mm      115.000 12 Ống
3 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 22 32mm      128.800 9 Ống
4 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 28 32mm      137.500 9 Ống
5 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 35 32mm      160.000 9 Ống
6 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 42 32mm      180.000 9 Ống
7 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 48 32mm      203.800 8 Ống
8 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 54 32mm      240.000 8 Ống
9 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 60 32mm      262.500 6 Ống
10 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 76 32mm      315.000 4 Ống
11 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 89 32mm      365.000 4 Ống
12 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 114 32mm      518.800 4 Ống
13 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 140 32mm      670.000 3 Ống
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA-  DÀY 38MM        
1 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm   Þ 60 38mm      371.200 6 Ống
2 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 76 38mm      499.200 4 Ống
3 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 89 38mm      576.000 4 Ống
4 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 114 38mm      762.000 3 Ống
5 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 140 38mm 1.003.300 3 Ống
6 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 165 38mm  1.270.000     3 Ống


Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT và vận chuyển

Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01/ 01/ 2019 đến khi có thông báo mới.
 

Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu  tốt nhất.

 

***********************************************

Mobile: 0989 908 718  (ZALO)
Email:
angiathinh.idc@gmail.com
Website: 
angiathinh.com.vn 

***********************************************