Ống xốp cách nhiệt Superlon 

 

ỐNG XỐP BẢO ÔN SUPERLON 

 

Qui cách: Dài 183cm/ ống

Đường kính: Từ d6 đến d165
 

Độ dày ống: 10mm/ 13mm/ 19mm/ 25mm/ 32mm/ 38mm

Xuất xứ: Superlon Malaysia

BẢNG GIÁ ỐNG XỐP CÁCH NHIỆT SUPERLON 

Stt Sản Phẩm Quy Cách & Đơn Vị Tính
Đường Kính Ống Độ Dày ĐƠN GIÁ  (VNĐ/ỐNG) Đóng Thùng
Ống / Thùng ĐVT
ỐNG XỐP BẢO ÔN SUPERLON MALAYSIA -  DÀY 10MM        
1 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 6 10mm         8.400 156 Ống
2 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 10 10mm         9.400 120 Ống
3 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 13 10mm       12.000 100 Ống
4 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 16 10mm       13.800 90 Ống
5 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 19 10mm       14.600 72 Ống
6 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 22 10mm       15.800 64 Ống
7 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 25 10mm       17.500 56 Ống
8 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 28 10mm       18.400 49 Ống
9 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 35 10mm       25.000 36 Ống
10 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 42 10mm       30.800 30 Ống
11 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 48 10mm       34.400 28 Ống
12 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 54 10mm       38.400 21 Ống
13 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 60 10mm       42.100 20 Ống
14 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 76 10mm       53.000 18 Ống
15 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 89 10mm       58.800 16 Ống
16 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 114 10mm     135.000 14 Ống
17 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 140 10mm     166.300 10 Ống
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA-  DÀY 13MM        
1 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 6 13mm        11.900 110 Ống
2 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 10 13mm       13.800 90 Ống
3 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 13 13mm       16.300 72 Ống
4 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 16 13mm       19.800 63 Ống
5 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 19 13mm       21.600 56 Ống
6 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 22 13mm       24.300 48 Ống
7 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 25 13mm       26.900 42 Ống
8 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 28 13mm       29.400 36 Ống
9 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 35 13mm       34.100 30 Ống
10 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 42 13mm       45.000 25 Ống
11 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 48 13mm       51.300 20 Ống
12 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 54 13mm       57.500 20 Ống
13 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 60 13mm       65.000 18 Ống
14 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 76 13mm       80.000 12 Ống
15 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 89 13mm       92.500 12 Ống
16 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 114 13mm     187.500 12 Ống
17 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 140 13mm     212.500 8 Ống
18 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 165 13mm     225.000 8 Ống
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA-  DÀY 19MM        
1 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 6 19mm       22.500 49 Ống
2 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 10 19mm       26.300 42 Ống
3 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 13 19mm       30.000 36 Ống
4 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 16 19mm       35.000 36 Ống
5 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 19 19mm       37.500 30 Ống
6 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 22 19mm       41.300 25 Ống
7 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 25 19mm       47.500 20 Ống
8 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 28 19mm       52.500 20 Ống
9 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 32 19mm       57.500 20 Ống
10 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 35 19mm       61.300 16 Ống
11 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 42 19mm       71.300 16 Ống
12 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 48 19mm       83.800 15 Ống
13 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 54 19mm       92.500 12 Ống
14 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 60 19mm     106.300 12 Ống
15 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 76 19mm     135.000 8 Ống
16 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 89 19mm     150.000 8 Ống
17 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 114 19mm     300.000 6 Ống
18 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 140 19mm     337.500 6 Ống
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA-  DÀY 25MM        
1 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 10 25mm       46.300 30 Ống
2 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 13 25mm       53.800 24 Ống
3 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 16 25mm       60.000 20 Ống
4 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 19 25mm       66.300 20 Ống
5 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 22 25mm       73.800 18 Ống
6 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 28 25mm       82.500 16 Ống
7 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 35 25mm       96.300 12 Ống
8 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 42 25mm      110.000 12 Ống
9 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 48 25mm     122.500 10 Ống
10 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 54 25mm     147.500 9 Ống
11 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 60 25mm     152.500 9 Ống
12 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 76 25mm     187.500 8 Ống
13 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 89 25mm     225.000 6 Ống
14 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 114 25mm     400.000 4 Ống
15 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 140 25mm     475.000 3 Ống
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA-  DÀY 32MM        
1 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 16 32mm   102.500 12 Ống
2 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 19 32mm    115.000 12 Ống
3 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 22 32mm    128.800 9 Ống
4 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 28 32mm     137.500 9 Ống
5 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm   Þ 35 32mm     160.000 9 Ống
6 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 42 32mm     180.000 9 Ống
7 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 48 32mm     203.800 8 Ống
8 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 54 32mm     240.000 8 Ống
9 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 60 32mm     262.500 6 Ống
10 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 76 32mm     315.000 4 Ống
11 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 89 32mm     365.000 4 Ống
12 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 114 32mm     518.800 4 Ống
13 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 140 32mm     670.000 3 Ống
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA-  DÀY 38MM        
1 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm   Þ 60 38mm      371.200 6 Ống
2 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 76 38mm      499.200 4 Ống
3 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm   Þ 89 38mm      576.000 4 Ống
4 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm   Þ 114 38mm      762.000 3 Ống
5 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 140 38mm   1.003.300 3 Ống
6 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 165 38mm        1.270.000     3 Ống


(Qúy khách lướt web bằng điện thoại, vui lòng đặt màn hình nằm ngang để có thể xem giá chi tiết. Cảm ơn!)

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT và vận chuyển

Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01/ 01/ 2019 đến khi có thông báo mới.
 

Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu  tốt nhất.

 

***********************************************

Mobile: 0989 908 718  (ZALO)
Email:
angiathinh.idc@gmail.com
Website: 
angiathinh.com.vn 

***********************************************