Cty TNHH ĐT PT XD An Gia Thịnh là  Nhà phân phối ỐNG NHỰA MINH HÙNG tại TP.HCM (TP. Hồ Chí Minh)

- PHÂN PHỐI ỐNG UPVC MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN
http://www.angiathinh.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung-TPHCM.aspx
PHÂN PHỐI ỐNG HDPE TRƠN MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN
http://www.angiathinh.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung-TPHCM.aspx
PHÂN PHỐI ỐNG CPVC MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN
http://www.angiathinh.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung-TPHCM.aspx

                                             logo-nhua-Minh-Hung.png

ỐNG UPVC MINH HÙNG
 

200523-NPP-Ong-Upvc-Minh-Hung-(1).jpg

 

BẢNG GIÁ ỐNG UPVC MINH HÙNG
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/05/2017

ỐNG NHỰA PVC MINH HÙNG HỆ INCH
(TCVN 6150-2, ISO 161-2, BS3505, ASTM D 2241)

Quy cách sản phẩm ĐVT  Đơn giá (VNĐ/mét) 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø21 x 1,2 x PN 9

mét

             5.060

Ống uPVC Minh Hùng
Ø21 x 1,4 x PN 12

mét

             5.940

Ống uPVC Minh Hùng 
Ø21 x 1,6 x PN 15

mét

             6.820

Ống uPVC Minh Hùng 
Ø21 x 2,0 x PN 18

mét

             8.250

Ống uPVC Minh Hùng 
Ø21 x 2,8 x PN 41

mét

           59.950

Ống uPVC Minh Hùng 
Ø21 x 3,7 x PN 59

mét

           73.700

Ống uPVC Minh Hùng 
Ø21 x 3,0 x PN 21

mét

          11.550

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng 
Ø27 x 1,3 x PN 9

mét

             7.040

Ống uPVC Minh Hùng 
Ø27 x 1,6 x PN 12

mét

             8.580

Ống uPVC Minh Hùng 
Ø27 x 1,8 x PN 15

mét

             9.680

Ống uPVC Minh Hùng
Ø27 x 2,2 x PN 18

mét

           12.320

Ống uPVC Minh Hùng
Ø27 x 2,9 x PN 33

mét

           80.300

Ống uPVC Minh Hùng
Ø27 x 3.9 x PN 48

mét

         101.200

Ống uPVC Minh Hùng
Ø27 x 3,0 x PN 21

mét

           15.070

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø34 x 1,4 x PN 6

mét

             9.570

Ống uPVC Minh Hùng
Ø34 x 1,6 x PN 8

mét

           11.000

Ống uPVC Minh Hùng
Ø34 x 1,8 x PN 9

mét

           12.320

Ống uPVC Minh Hùng
Ø34 x 2,0 x PN 12

mét

           13.530

Ống uPVC Minh Hùng
Ø34 x 2,5 x PN 15

mét

           16.720

Ống uPVC Minh Hùng
Ø34 x 3,0 x PN 18

mét

           19.250

Ống uPVC Minh Hùng
Ø34 x 2,4 x PN 31

mét

        117.150

Ống uPVC Minh Hùng
Ø34 x 4,6 x PN 43

mét

         149.600

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø42 x 1,4 x PN 6

mét

          11.880

Ống uPVC Minh Hùng
Ø42 x 1,8 x PN 9

mét

           15.510

Ống uPVC Minh Hùng
Ø42 x 2,1 x PN 10

mét

           18.040

Ống uPVC Minh Hùng
Ø42 x 2,4 x PN 12

mét

           21.560

Ống uPVC Minh Hùng
Ø42 x 3,0 x PN 15 

mét

           24.750

Ống uPVC Minh Hùng
Ø42 x 3,5 x PN 18

mét

           29.700

Ống uPVC Minh Hùng
Ø42 x 3,6 x PN 26

mét

         159.500

Ống uPVC Minh Hùng
Ø42 x 4,9 x PN 36

mét

         208.450

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø49 x 1,5 x PN 3

mét

           14.850

Ống uPVC Minh Hùng
Ø49 x 1,8 x PN 6

mét

           17.820

Ống uPVC Minh Hùng
Ø49 x 2,0 x PN 9

mét

           19.690

Ống uPVC Minh Hùng
Ø49 x 2,4 x PN 10

mét

           23.540

Ống uPVC Minh Hùng
Ø49 x 3,0 x PN 12

mét

           28.820

Ống uPVC Minh Hùng
Ø49 x 3,5 x PN 15

mét

           32.890

Ống uPVC Minh Hùng
Ø49 x 3,7 x PN 23

mét

         189.750

Ống uPVC Minh Hùng
Ø49 x 5,1 x PN 32

mét

         250.800

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø60 x 1,2 Thoát

mét

           15.510

Ống uPVC Minh Hùng
Ø60 x 1,5 x PN 3

mét

           18.700

Ống uPVC Minh Hùng
Ø60 x 1,8 x PN 5

mét

           22.550

Ống uPVC Minh Hùng
Ø60 x 2,0 x PN 6

mét

           24.860

Ống uPVC Minh Hùng
Ø60 x 2,3 x PN 8

mét

           27.940

Ống uPVC Minh Hùng
Ø60 x 2,5 x PN 9

mét

           30.030

Ống uPVC Minh Hùng
Ø60 x 3,0 x PN 10

mét

           36.190

Ống uPVC Minh Hùng
Ø60 x 3,5 x PN 12

mét

           42.240

Ống uPVC Minh Hùng
Ø60 x 4,0 x PN 14

mét

           46.750

Ống uPVC Minh Hùng
Ø60 x 3,9 x PN 19

mét

         252.450

Ống uPVC Minh Hùng
Ø60 x 5,5 x PN 28

mét

         344.850

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø73 x 1,8 x PN 3

mét

           29.370

Ống uPVC Minh Hùng
Ø73 x 2,2 x PN 6

mét

           34.980

Ống uPVC Minh Hùng
Ø73 x 3,0 x PN 9

mét

           45.650

Ống uPVC Minh Hùng
Ø73 x 5,2 x PN 21

mét

         402.050

Ống uPVC Minh Hùng
Ø73 x 7,0 x PN 29

mét

         522.500

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø76 x 1,8 x PN 3

mét

           28.600

Ống uPVC Minh Hùng
Ø76 x 2,2 x PN 6

mét

           34.760

Ống uPVC Minh Hùng
Ø76 x 3,0 x PN 8

mét

           45.100

Ống uPVC Minh Hùng
Ø76 x 4,0 x PN 10

mét

           62.700

Ống uPVC Minh Hùng
Ø76 x 4,5 x PN 12

mét

           76.230

Ống uPVC Minh Hùng
Ø76 x 5,0 x PN 14

mét

           86.130

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø90 x 1,5 Thoát

mét

           27.830

Ống uPVC Minh Hùng
Ø90 x 1,7 x PN 3

mét

           31.680

Ống uPVC Minh Hùng
Ø90 x 2,0 x PN 4

mét

           37.180

Ống uPVC Minh Hùng
Ø90 x 2,6 x PN 5

mét

           47.850

Ống uPVC Minh Hùng
Ø90 x 2,9 x PN 6

mét

           53.680

Ống uPVC Minh Hùng
Ø90 x 3,8 x PN 9

mét

           69.520

Ống uPVC Minh Hùng
Ø90 x 5,0 x PN 12

mét

           89.540

Ống uPVC Minh Hùng
Ø90 x 5,5 x PN 18

mét

         522.500

Ống uPVC Minh Hùng
Ø90 x 7,6 x PN 26

mét

         704.000

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø114 x 1,8 Thoát

mét

           42.790

Ống uPVC Minh Hùng
Ø114 x 2,0 x PN 3

mét

           47.960

Ống uPVC Minh Hùng
Ø114 x 2,2 x PN 4

mét

           55.000

Ống uPVC Minh Hùng
Ø114 x 2,6 x PN 5

mét

           62.150

Ống uPVC Minh Hùng
Ø114 x 3,2 x PN 6

mét

           75.680

Ống uPVC Minh Hùng
Ø114 x 4,0 x PN 7

mét

           94.270

Ống uPVC Minh Hùng
Ø114 x 5,0 x PN 9

mét

        114.070

Ống uPVC Minh Hùng
Ø114 x 7,0 x PN 12

mét

         167.420

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø130 x 3,5 x PN 5

mét

           93.720

Ống uPVC Minh Hùng
Ø130 x 4,5 x PN 7

mét

        116.600

Ống uPVC Minh Hùng
Ø130 x 5,0 x PN 8

mét

         130.350

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø168 x 2,5 Thoát

mét

           97.350

Ống uPVC Minh Hùng
Ø168 x 2,8 x PN 3

mét

         100.320

Ống uPVC Minh Hùng
Ø168 x 3,5 x PN 4

mét

         127.930

Ống uPVC Minh Hùng
Ø168 x 4,3 x PN 5

mét

         149.380

Ống uPVC Minh Hùng
Ø168 x 5,0 x PN 6

mét

         183.040

Ống uPVC Minh Hùng
Ø168 x 7,0 x PN 9

mét

         240.350

Ống uPVC Minh Hùng
Ø168 x 7,1 x PN 12

mét

      1.243.000

Ống uPVC Minh Hùng
Ø168 x 9,0 x PN 12

mét

         336.050

Ống uPVC Minh Hùng
Ø168 x 11,0 x PN 19

mét

      1.870.000

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø220 x 3,5 Thoát

mét

         161.260

Ống uPVC Minh Hùng
Ø220 x 4,0 x PN 3

mét

         183.920

Ống uPVC Minh Hùng
Ø220 x 5,1 x PN 4

mét

         231.220

Ống uPVC Minh Hùng
Ø220 x 6,5 x 6

mét

         297.220

Ống uPVC Minh Hùng
Ø220 x 8,0 x PN 8

mét

         362.560

Ống uPVC Minh Hùng
Ø220 x 8,7 x PN 9

mét

         387.860

 

 

 

 

 

BẢNG GIÁ ỐNG LỌC MINH HÙNG
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/05/2017

Quy cách sản phẩm

ĐVT

 Đơn giá (VNĐ/mét) 

Ống lọc uPVC Minh Hùng
Ø49 x 1,5

mét

           21.780

Ống lọc uPVC Minh Hùng
Ø49 x 2,0

mét

           33.660

Ống lọc uPVC Minh Hùng
Ø60 x 1,5

mét

           38.280

Ống lọc uPVC Minh Hùng
Ø60 x 2,0

mét

           40.700


BẢNG GIÁ ỐNG UPVC MINH HÙNG
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/05/2017

ỐNG NHỰA PVC MINH HÙNG HỆ MÉT (TCVN 6151, ISO 4422)

 

 

 

 

Quy cách sản phẩm

ĐVT

 Đơn giá (VNĐ/mét) 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø75 x 1,8 x PN 4

mét

           31.900

Ống uPVC Minh Hùng
Ø75 x 2,2 x PN 6

mét

           37.950

Ống uPVC Minh Hùng
Ø75 x 3,0 x PN 9

mét

           46.640

Ống uPVC Minh Hùng
Ø75 x 4,0 x PN 10

mét

           65.230

Ống uPVC Minh Hùng
Ø110 x 3,2 x PN 6

mét

           79.310

Ống uPVC Minh Hùng
Ø110 x 4,2 x PN 8

mét

         101.310

Ống uPVC Minh Hùng
Ø110 x 5,3 x PN 10

mét

         126.170

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø140 x 2,2 Thoát

mét

           71.500

Ống uPVC Minh Hùng
Ø140 x 2,8 x PN 4

mét

           83.160

Ống uPVC Minh Hùng
Ø140 x 3,5 x PN 5

mét

         101.200

Ống uPVC Minh Hùng
Ø140 x 4,1 x PN 6

mét

         127.930

Ống uPVC Minh Hùng
Ø140 x 5,4 x PN 8

mét

         162.800

Ống uPVC Minh Hùng
Ø140 x 6,6 x PN 13

mét

         995.500

Ống uPVC Minh Hùng
Ø140 x 6,7 x PN 10

mét

         201.410

Ống uPVC Minh Hùng
Ø140 x 9,5 x PN 20

mét

      1.397.000

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø160 x 4,7 x PN 6

mét

         166.210

Ống uPVC Minh Hùng
Ø160 x 6,2 x PN 8

mét

         214.280

Ống uPVC Minh Hùng
Ø160 x 7,7 x PN 10

mét

         264.000

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø200 x 3,2 Thoát

mét

         146.080

Ống uPVC Minh Hùng
Ø200 x 3,9 x PN 4

mét

         174.680

Ống uPVC Minh Hùng
Ø200 x 4,5 x PN 5

mét

         189.970

Ống uPVC Minh Hùng
Ø200 x 5,9 x PN 6

mét

         258.830

Ống uPVC Minh Hùng
Ø200 x 7,7 x PN 8

mét

         333.850

Ống uPVC Minh Hùng
Ø200 x 9,6 x PN 10

mét

         409.860

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø225 x 4,4 x PN 4

mét

         243.650

Ống uPVC Minh Hùng
Ø225 x 6,6 x PN 6

mét

         325.380

Ống uPVC Minh Hùng
Ø225 x 10,8 x PN 10

mét

         517.550

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø250 x 3,9 Thoát

mét

         210.650

Ống uPVC Minh Hùng
Ø250 x 4,9 Thoát

mét

         262.460

Ống uPVC Minh Hùng
Ø250 x 6,2 x PN 4

mét

         341.000

Ống uPVC Minh Hùng
Ø250 x 7,3 x PN 6

mét

         400.070

Ống uPVC Minh Hùng
Ø250 x 11,9 x PN 10

mét

         633.270

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø280 x 6,9 Thoát

mét

         424.710

Ống uPVC Minh Hùng
Ø280 x 8,2 x PN 6

mét

         502.480

Ống uPVC Minh Hùng
Ø280 x 13,4 x PN 10

mét

         798.820

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø315 x 6,2 Thoát

mét

         430.100

Ống uPVC Minh Hùng
Ø315 x 8,0 x PN 4

mét

         551.760

Ống uPVC Minh Hùng
Ø315 x 9,2 x PN 6

mét

         632.940

Ống uPVC Minh Hùng
Ø315 x 15,0 x PN 10

mét

1.003.750

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø355 x 8,7 x PN 5

mét

         687.720

Ống uPVC Minh Hùng
Ø355 x 10,9 x PN 6

mét

         854.370

Ống uPVC Minh Hùng
Ø355 x 13,6 x PN 8

mét

1.113.200

Ống uPVC Minh Hùng
Ø355 x 16,9 x PN 10

mét

1.414.600

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø400 x 7,8 Thoát

mét

         697.400

Ống uPVC Minh Hùng
Ø400 x 9,0 x PN 4

mét

         821.150

Ống uPVC Minh Hùng
Ø400 x 11,7 x PN 6

mét

1.016.400

Ống uPVC Minh Hùng
Ø400 x 19,1 x PN 10

mét

1.622.830

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø450 x 8,0 Thoát

mét

         840.400

Ống uPVC Minh Hùng
Ø450 x 11,0 Thoát

mét

1.113.090

Ống uPVC Minh Hùng
Ø450 x 13,2 x PN 6

mét

1.327.480

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø500 x 12,3 x PN 5

mét

1.382.700

Ống uPVC Minh Hùng
Ø500 x 14,6 x PN 6

mét

1.633.500

Ống uPVC Minh Hùng
Ø500 x 19,1 x PN 8

mét

2.130.370

Ống uPVC Minh Hùng
Ø500 x 23,9 x PN 10

mét

2.627.900

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø560 x 21,4 x PN 8

mét

2.673.000

Ống uPVC Minh Hùng
Ø560 x 26,7 x PN 10

mét

3.293.180

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø630 x 24,1 x PN 8

mét

3.378.100

Ống uPVC Minh Hùng
Ø630 x 30,0 x PN 10

mét

4.155.800

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø710 x 27,2 x PN 8

mét

4.301.000

 

 

 

 

 


BẢNG GIÁ ỐNG UPVC MINH HÙNG ẤP DỤNG TỪ NGÀY 01/05/2017
ỐNG NHỰA MINH HÙNG NỐI VỚI ỐNG GANG (AS 1477 CIOD)

Quy cách sản phẩm

ĐVT

 Đơn giá (VNĐ/mét) 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø100 x 6,7 x PN 12

mét

166.320

Ống uPVC Minh Hùng
Ø150 x 9,7 x PN 12

mét

351.230

 


BẢNG GIÁ ỐNG UPVC MINH HÙNG ẤP DỤNG TỪ NGÀY 01/05/2017
ỐNG NHỰA PVC MINH HÙNG NỐI VỚI ỐNG GANG (ISO 2531 CIOD)

 

 

 

 

Quy cách sản phẩm

ĐVT

 Đơn giá (VNĐ/mét) 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø200 x 9,7 x PN 10 

mét

 448.800

Ống uPVC Minh Hùng
Ø200 x 11,4 x PN 12,5

mét

523.270

Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
 

Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó .
 

Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu  tốt nhất.

***********************************************

Mobile: 0989 908 718 (Zalo) 

Tel: 028 66 54 94 18 

Email: angiathinh.idc@gmail.com

Website: angiathinh.com.vn

***********************************************