Ống bảo ôn cách nhiệt Superlon 

 

XỐP BẢO ÔN SUPERLON DẠNG ỐNG

 

Qui cách: Dài 183cm/ ống

Đường kính: Từ d6 đến d165

Độ dày ống: 10mm/ 13mm/ 19mm/ 25mm/ 32mm/ 38mm

Xuất xứSuperlon Malaysia

BẢNG GIÁ ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON 

BẢNG GIÁ XỐP BẢO ÔN CÁCH NHIỆT SUPERLON (DẠNG ỐNG) 

Stt Sản Phẩm Quy Cách & Đơn Vị Tính
Đường Kính Ống Độ Dày ĐƠN GIÁ  (VNĐ/ỐNG) Đóng Thùng
Ống / Thùng ĐVT
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA-  DÀY 10MM        
1 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 6 10mm         8.400 156 Ống
2 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 10 10mm         9.400 120 Ống
3 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 13 10mm       12.000 100 Ống
4 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 16 10mm       13.800 90 Ống
5 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 19 10mm       14.600 72 Ống
6 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 22 10mm       15.800 64 Ống
7 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 25 10mm       17.500 56 Ống
8 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 28 10mm       18.400 49 Ống
9 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 35 10mm       25.000 36 Ống
10 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 42 10mm       30.800 30 Ống
11 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 48 10mm       34.400 28 Ống
12 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 54 10mm       38.400 21 Ống
13 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 60 10mm       42.100 20 Ống
14 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 76 10mm       53.000 18 Ống
15 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 89 10mm       58.800 16 Ống
16 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 114 10mm     135.000 14 Ống
17 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 140 10mm     166.300 10 Ống
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA-  DÀY 13MM        
1 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 6 13mm        11.900 110 Ống
2 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 10 13mm       13.800 90 Ống
3 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 13 13mm       16.300 72 Ống
4 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 16 13mm       19.800 63 Ống
5 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 19 13mm       21.600 56 Ống
6 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 22 13mm       24.300 48 Ống
7 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 25 13mm       26.900 42 Ống
8 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 28 13mm       29.400 36 Ống
9 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 35 13mm       34.100 30 Ống
10 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 42 13mm       45.000 25 Ống
11 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 48 13mm       51.300 20 Ống
12 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 54 13mm       57.500 20 Ống
13 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 60 13mm       65.000 18 Ống
14 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 76 13mm       80.000 12 Ống
15 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 89 13mm       92.500 12 Ống
16 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 114 13mm     187.500 12 Ống
17 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 140 13mm     212.500 8 Ống
18 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 165 13mm     225.000 8 Ống
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA-  DÀY 19MM        
1 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 6 19mm       22.500 49 Ống
2 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm   Þ 10 19mm       26.300 42 Ống
3 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm   Þ 13 19mm       30.000 36 Ống
4 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm   Þ 16 19mm       35.000 36 Ống
5 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 19 19mm       37.500 30 Ống
6 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 22 19mm       41.300 25 Ống
7 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 25 19mm       47.500 20 Ống
8 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 28 19mm       52.500 20 Ống
9 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 32 19mm       57.500 20 Ống
10 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm   Þ 35 19mm       61.300 16 Ống
11 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 42 19mm       71.300 16 Ống
12 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 48 19mm       83.800 15 Ống
13 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 54 19mm       92.500 12 Ống
14 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 60 19mm     106.300 12 Ống
15 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 76 19mm     135.000 8 Ống
16 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 89 19mm     150.000 8 Ống
17 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 114 19mm     300.000 6 Ống
18 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 140 19mm     337.500 6 Ống
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA-  DÀY 25MM        
1 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 10 25mm       46.300 30 Ống
2 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 13 25mm       53.800 24 Ống
3 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 16 25mm       60.000 20 Ống
4 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 19 25mm       66.300 20 Ống
5 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 22 25mm       73.800 18 Ống
6 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 28 25mm       82.500 16 Ống
7 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 35 25mm       96.300 12 Ống
8 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm   Þ 42 25mm      110.000 12 Ống
9 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 48 25mm     122.500 10 Ống
10 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 54 25mm     147.500 9 Ống
11 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 60 25mm     152.500 9 Ống
12 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm   Þ 76 25mm     187.500 8 Ống
13 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm   Þ 89 25mm     225.000 6 Ống
14 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 114 25mm     400.000 4 Ống
15 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 140 25mm     475.000 3 Ống
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA-  DÀY 32MM        
1 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 16 32mm   102.500 12 Ống
2 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 19 32mm    115.000 12 Ống
3 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm   Þ 22 32mm    128.800 9 Ống
4 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 28 32mm     137.500 9 Ống
5 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 35 32mm     160.000 9 Ống
6 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 42 32mm     180.000 9 Ống
7 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 48 32mm     203.800 8 Ống
8 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 54 32mm     240.000 8 Ống
9 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 60 32mm     262.500 6 Ống
10 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 76 32mm     315.000 4 Ống
11 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 89 32mm     365.000 4 Ống
12 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 114 32mm     518.800 4 Ống
13 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 140 32mm     670.000 3 Ống
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA-  DÀY 38MM        
1 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm   Þ 60 38mm      371.200 6 Ống
2 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 76 38mm      499.200 4 Ống
3 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 89 38mm      576.000 4 Ống
4 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 114 38mm      762.000 3 Ống
5 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 140 38mm   1.003.300 3 Ống
6 Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm   Þ 165 38mm        1.270.000     3 Ống

 

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT và vận chuyển

Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01/ 01/ 2019 đến khi có thông báo mới.

https://www.youtube.com/watch?v=VGo5Me6NXXE


https://www.youtube.com/watch?v=Vfb0g3meS_E


https://www.youtube.com/watch?v=Pk2TCVN3KRQ

 

Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu  tốt nhất.

 

***********************************************

Mobile: 0989 908 718  (ZALO)
Email:
angiathinh.idc@gmail.com
Website: 
angiathinh.com.vn 

***********************************************